Concurs „Cosplay la standul Paladin + Grafic”

15 mai 2018
Concurs „Cosplay la standul Paladin + Grafic”

Regulament concurs „Cosplay la standul editurilor Paladin și Grafic”

 

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL Concursului

Concursul «Cosplay la standul Paladin + Grafic» este organizat de:

S.C. Grupul Editorial ART S.R.L., cu sediul în Bucureşti 062650, sector 6, str. Splaiul Independenței nr. 319, OB LD18, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J/40/5872/14.06.2001 cod unic de înregistrare RO13965909, Cod IBAN RO18RNCB0072007684120001 deschis la BCR sector 1, reprezentată prin dlDAN IACOB, în calitate de Director General

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Regulamentul este disponibil la următoarea adresa web: 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

 

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Concursul se va desfășura între orele 15:00 - 18:30, în data de 19 mai 2018 la standul editurilor Paladin și Grafic din cadrul East European Comic Con 2018.

Orice înscriere efectuată după data de 19 mai, ora 18:31 (inclusiv), nu va fi luată în calcul, cu excepția cazului în care o astfel de continuare ar avea loc ca un rezultat al unui act adițional la prezentul regulament, adus la cunoștința publicului prin modalitățile prevăzute la art. 1 de mai sus.

 

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizeaza date sau informații false, eronate sau necorespunzatoare în completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să viziteze costumați stadul editurilor Paladin și Grafic din cadrul East European Comic Con.

Prin înscrierea la concurs, participantul își exprimă automat acordul de folosire a fotografiilor cu costumele participanților în scopuri de promovare a participării editurilor Paladin și Grafic la evenimentul East European Comic Con. Pentru această promovare se va folosi hashtag-ul #cosplayro.

 

SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla despre concurs de pe paginile de Facebook ale GRUPULUI EDITORIAL ART. Utilizatorii se pot înscrie la concurs pe data de 19 mai 2018, între orele 15:00 - 18:30.

 

SECȚIUNEA 6. PREMIILE TOMBOLEI

S.C. Grupul Editorial ART S.R.L. acordă 20 premii, constand (în TOTAL) în 20 de cărti selectate din portofoliul editurilor Paladin și Grafic, ce vor fi înmânate la stadul editurilor Paladin și Grafic.

Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei campanii promoționale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri și nici să solicite schimbarea parametrilor / caracteristicilor premiilor.

 

SECTIUNEA 7. TAXE ȘI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de către câștigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

 

SECŢIUNEA 8. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

Câștigătorii vor fi desemnați în ordinea prezenței la standul editurilor Paladin și Grafic din cadrul East European Comic Con 2018, iar premiile vor fi înmânate pe loc.

 

SECȚIUNEA 9. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Câștigătorilor li se va aduce la cunoștință rezultatul pe loc și va primi în aceeași zi premiul promis. Pentru primirea premiului, câștigatorul/câștigătoarea trebuie să prezinte Organizatorului o copie după buletin sau cartea de identitate. După primirea copiei de buletin sau carte de identitate  de către Organizator, acesta va înmâna la stand premiul câştigătorului/ câştigătoarei.

 

SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 19 mai 2018, ora 18:31, si poate înceta inainte de termen, în cazul în care cele douăzeci de premii au fost deja oferite câștigătorilor.

 

SECȚIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul concuruslui este disponibil in mod gratuit pe site-urile GRUPULUI EDITORIAL ART (www.editura-paladin.ro și www.grafic-art.ro).

Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe conturile de facebook ale GRUPULUI EDITORIAL ART.

 

SECȚIUNEA 12. LITIGII

În cazul unor litigii apărute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, părțile implicate în litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor române competente.

 

Încheiat și semnat astăzi, 10.05.2018.

 

SC GRUPUL EDITORIAL ART SRL

Director General

Dan Iacob

Vă recomandăm şi